May姐姐兒童詩歌系列-施比受更為有福
版權屬 Happiness Academy 所有

返回上一頁


歌名 首句 試聽
Happy Birthday Jesus Fa la la la, Fa la la la, Fa la la la, 齊來合唱、 [試聽]
1. 衪甚麼都知道  
2. 對魔鬼說 No No No  
3. 主日學新歌  
4. 齊來背十誡  
5. 聖誕平安頌  
6. 這小東西 - 舌頭  
7. 我們若認自己的罪  
8. 施比受更為有福  
9. 主愛比天高  
10. 撒種的比喻  


如有任何意見、查詢,或網址提供,請 Email 島主:

寫信給我

Email: info@christianstudy.com

本頁更新日期: 25/04/2019

返回主頁(Home)